Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Grodziskim 

 

 

 

Uwaga! Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od 1 lutego ruszają na terenie powiatu grodziskiego punkty, które taką pomoc będą świadczyły dla osób fizycznych, określonych w art. 4 ww. ustawy.

Zgodnie z tym artykułem, bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna dla wyżej określonej grupy osób obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje zagadnień dotyczących spraw podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem zagadnień dotyczących rozpoczęcia tej działalności).

Podstawą udzielenia bezpłatnej pomocy prawnej będzie okazanie stosownego dokumentu, potwierdzającego posiadane uprawnienia do skorzystania z tej formy i w związku z tym, osoba uprawniona, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich.

7. Starosta jest administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4.

Dodatkowo, przed udzieleniem pomocy można zażądać okazania dokumentu tożsamości.

Ponadto osoba udzielająca porad, może z ważnych powodów odmówić udzielenia takiej pomocy, jednocześnie wskazując możliwość z jej skorzystania w innych punktach na obszarze powiatu.

Każda udzielona forma nieodpłatnej pomocy prawnej jest odnotowywana przez radcę lub adwokata w specjalnej karcie.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO:

Starosta Grodziski uprzejmie informuje, że od 2.01.2018 r. na terenie Powiatu działają następujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) I punkt - w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. ul. Żwirki i Wigury 1, prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie

„Bezpieczny Dom” w siedzibą w Kielcach, codziennie (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy), od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Poniedziałek 9.00 – 13.00 (4 godziny)

Wtorek 9.00 – 13.00 (4 godziny)

Środa 14.00 – 18.00 (4 godziny)

Czwartek 14.00 – 18.00 (4 godziny)

Piątek 9.00 – 13.00 (4 godziny)

2) II punkt – w następujących lokalizacjach, dniach (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy) i godzinach:

a) poniedziałek - Urząd Gminy w Kamieńcu, przy ul. 1000 – lecia PP 25 w godzinach 12.00 – 16.00 ( 4 godziny)

b) wtorek - Biblioteka Publiczna w Granowie, przy ul. Stawowa - Pałac 1, w godzinach 15.30 – 19.30 (4 godziny)

c) środa - Hala Widowiskowo – Sportowa w Rakoniewicach ul. Nowotomyska 3, w godzinach 15.30 – 19.30 (4 godziny)

d) czwartek - Centrum Kultury w Wielichowie, przy ul. Pocztowej 16, w godzinach 14.00 – 18.00 (4 godziny)

e) piątek - Hala Widowiskowo – Sportowa w Rakoniewicach ul. Nowotomyska 3, w godzinach 14.00 – 18.00 (4 godziny)

 

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” - informacja na temat funkcjonowania punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego przez Stowarzyszenie na terenie Powiatu Grodziskiego.


USTAWA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 UCHWAŁA NR 495/2017 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 20 listopada 2017 r.
 
 

Liczba odwiedzin : 2180
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariusz Bączkiewicz
Czas wytworzenia: 2016-04-01 09:51:56
Czas publikacji: 2018-01-29 12:12:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak