Tryb działania, kompetencje 

 
 

1. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu.
2. Rada Powiatu wybiera Zarząd w składzie 3 albo 5 osób, w tym Starostę i Wicestarostę.
3. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
4. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady;

2) wykonywanie uchwał rady;

3) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4) gospodarowanie mieniem powiatu;

5) wykonywanie budżetu powiatu;

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;

7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

5. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
6. Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.
7. Powiatową administrację zespoloną stanowią:

1) Starostwo Powiatowe,

2) Powiatowy Urząd Pracy, będący jednostką organizacyjną  powiatu,

3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i  straży.

8. Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.

9. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

10. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

11. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta, a w razie jego nieobecności Wicestarosta.

12. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu - z głosem stanowiącym, a Sekretarz i Skarbnik Powiatu - z głosem doradczym.

13. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.

14. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni.

15. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.

16. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.

17. Uchwały Zarządu podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

18. Decyzje Zarządu w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Przewodniczący posiedzenia. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.

19. Do podejmowania uchwał przez Zarząd stosuje się odpowiednio § 37 ust. 1 Statutu Powiatu.

20. Członkowi Zarządu nie zgadzającemu się z treścią uchwały przysługuje prawo odnotowania jego stanowiska w protokole posiedzenia.

21. Podjętym uchwałom Zarządu nadaje się w ciągu kadencji kolejne numery, począwszy od numeru jeden, podając cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały.

22. Uchwały Zarządu zawierają:

1) datę, numer i tytuł,

2) podstawę prawną,

3) określenie przedmiotu uchwały,

4) wskazanie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,

5) określenie terminu wejścia w życie uchwały.

23. Rejestr uchwał prowadzi Biuro Obsługi Rady.

 

Organizację wewnętrzną, zasady i tryb działania Zarządu szczegółowo określa Statut Powiatu Grodziskiego.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 505
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Bączkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Rabiega Marzena
Czas wytworzenia: 2005-06-27 11:22:24
Czas publikacji: 2016-08-31 09:35:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak