Wydział Inwestycyjno-Gospodarczy i Dróg 

 
 

W Wydziale Inwestycyjno - Gospodarczym i Dróg funkcjonują dwa referaty: Referat Kadr, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego oraz Referat Inwestycji i Dróg.

Naczelnik: Natalia Odważna

ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 10 – 13
tel.: 61 44 52 565

Referat I – Referat Kadr, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, realizuje zadania w zakresie ochrony zdrowia, zapewnia obsługę w zakresie: zadań dotyczących problematyki i spraw obywatelskich, wojskowych, spraw obronnych i obrony cywilnej, prowadzenie ewidencji klubów sportowych, wykonywanie nadzoru nad stowarzyszeniami.

ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 10 – 13
tel.: 61 44 52 550, 551, 553, 566
e-mail: kadry(a*)pgw.pl
e-mail: czk(a)pgw.pl


Pracownicy: Kamilla Wieczorek, Hanna Nijaka, Lechosław Szaj, Katarzyna Halasz.

 Do podstawowych zadań Referatu należy:

1. Opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Starostwa oraz innych regulaminów wewnętrznych regulujących sprawy z zakresu prawa pracy oraz kontrola ich realizacji.
2. Prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
3. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawierania przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.
4. Prowadzenie spraw kadrowych, a w szczególności:
1) wykonywanie zadań związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,
2) prowadzenie ewidencji osobowej pracowników oraz akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
3) wykonywanie zadań dotyczących nawiązania, przebiegu pracy, stażu pracy, nagród jubileuszowych oraz rozwiązania stosunku pracy pracowników Starostwa
i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
4) prowadzenie spraw związanych z awansowaniem i nagradzaniem pracowników,
5) prowadzenie ewidencji czasu pracy,
6) prowadzenie spraw dotyczących profilaktycznych badań lekarskich,
7) pomoc pracownikom przechodzącym na rentę i emeryturę w przygotowaniu dokumentacji dla ZUS,
8) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej
i egzaminów końcowych,
9) prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami pracowników samorządowych i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
10) przygotowywanie wniosków w celu skierowania bezrobotnych na staż oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
11) prowadzenie spraw związanych z odbywanymi w starostwie praktykami uczniów, szkół średnich oraz studentów,
12) przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, współpraca na tym odcinku
ze Starostą, członkami Zarządu Powiatu, kierownikami wewnętrznych komórek organizacyjnych i pracownikami,
13) sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudniania,
wykształcenia, zmian kadrowych i przepracowanego czasu pracy,
14) opracowywanie analiz i informacji dotyczących pracowników Starostwa,
15) wydawanie legitymacji pracowniczych,
16) monitorowanie dyscypliny pracy pracowników, kary porządkowe i dyscyplinarne.
5. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
6. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
7. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
8. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkami
i tablicami.
9. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją podmiotów leczniczych, nadawaniem statutu, dokonywaniem jego zmian oraz sprawowaniem nadzoru i ich kontroli,
2) organizowanie konkursu na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego oraz zastępcy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,
3) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu oddanym do dyspozycji podmiotowi leczniczemu,
4) obsługa administracyjna rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej,
5) prowadzenie zadań dotyczących profilaktyki i oświaty zdrowotnej,
6) opracowywanie i realizacja planów i programów zdrowotnych na terenie powiatu,
7) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty w zakresie prowadzonych zadań, a w szczególności:
a) przygotowywanie projektów uchwał o tworzeniu rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jej składzie osobowym,
b) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.
10. Prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w szczególności:
1) przygotowywanie decyzji o wydaniu zwłok uczelniom,
2) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z zagranicy,
3) przygotowywanie zarządzenia starosty o wyznaczeniu osoby do stwierdzenia zgonu
i jego przyczyny w razie braku lekarza,
4) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych.
11. Obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
12. Opracowywanie planów, procedur, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
13. Organizowanie i współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych.
14. Obsługa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
15. Realizacja funkcji obrony cywilnej:
1) opracowywanie i aktualizowanie powiatowych planów OC,
2) planowanie przedsięwzięć obrony cywilnej i ustalanie zadań dla nadzorowanych
i podległych jednostek organizacyjnych,
3) tworzenie formacji obrony cywilnej,
4) organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,
5) współdziałanie z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz organizacjami społecznymi w zakresie zadań obrony cywilnej.
16. Prowadzenie monitoringu zagrożeń i bazy danych.
17. Zapewnienie odpowiedniej ochrony informacji niejawnych, a w szczególności w zakresie przechowywania, przetwarzania i ewidencjonowania korespondencji informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone”.
18. Realizowanie spraw obronnych, w szczególności:
1) realizacja szkolenia obronnego;
2) realizacja zadań w ramach stałego dyżuru;
3) planowanie obronne służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
4) postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
19. Wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, fundacji i stowarzyszeń zwykłych.
20. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.
21. Organizowanie akcji kurierskiej.
22. Prowadzenie ewidencji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych.
23. Prowadzenie archiwum zakładowego.
24. Obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
25. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami powstającymi
w wyniku wypadków.

 

Referat II – Inwestycji i Dróg Powiatowych

Administruje budynkami Starostwa, realizuje zadania o charakterze gospodarczym, inwestycyjnym, remontowym, zapewnia realizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzi sprawy związane z budową, przebudową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych.

ul. Żwirki i Wigury 1B
62-065 Grodzisk Wielkopolski
I Piętro, Pokój 10-13
tel.: 61 44 52 552
email: zp(a)pgw.pl

ul. Rakoniewicka 40
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: 61 44 46 385
fax.: 61 44 48 696
email: zp(a)pgw.pl

Pracownicy: Ewelina Stachowska, Krzysztof Łajs, Piotr Majcherek, Tomasz Pocztowy, Dariusz Rusinek, Joanna Bendowska, Grażyna Kałek, Elżbieta Mizgajska, Małgorzata Szymkowiak, Aleksandra Błażejczak, Stanisława Śron, Marek Piosik, Marek Kosicki, Mirosław Rogoziński, Przemysław Godula, Marcin Ciesielski, Bartosz Kaczmarek.

Do podstawowych zadań Referatu należy:
1. Prowadzenie powiatowych inwestycji.
2. Administrowanie budynkami Starostwa.
3. Koordynacja i nadzór nad remontami we wszystkich obiektach Starostwa Powiatowego.
4. Świadczenie instruktażu merytorycznego w zakresie remontów innym użytkownikom mienia powiatowego ( jednostki organizacyjne Powiatu).
5. Zabezpieczenie mienia Starostwa.
6. Przestrzeganie w Starostwie i wokół Starostwa porządku i czystości.
7. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.
8. Nadzór nad działaniem i konserwacją instalacji alarmowej.
9. Stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych, a w szczególności:
1) przygotowanie i prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne,
2) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów, stanowiących
podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych,
3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań,
4) przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych,
5) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
10. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją pojazdów służbowych oraz wykonywanie zadań kierowcy na polecenie przełożonych.
11. Prowadzenie ewidencji zużycia paliwa, oleju, gospodarki magazynowej będących na stanie Wydziału.
12. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawionych do ich odbioru.
13. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem ruchomym, a w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji ilościowej,
2) rejestracja zakupionych składników majątku ruchomego,
3) oznakowanie majątku ruchomego numerami inwentarzowymi,
4) przekazywanie zakupów wnioskodawcy.
14. Przygotowywanie i realizacja zadań związanych z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.
15. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie
o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
16. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
17. Utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich; urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
18. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
19. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych.
20. Koordynacja robót w pasie drogowym.
21. Wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
22. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
23. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
24. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa drogowego.
25. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
26. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
27. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstałym w następstwie budowy lub utrzymaniu dróg.
28. Wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuję bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia.
29. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
30. Utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie drzew i krzewów.
31. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych.
32. Przygotowywanie opinii w zakresie ustalenia przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich
i gminnych.
33. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą organizacji ruchu na drogach powiatowych
i gminnych.
34. Opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy.
35. Prowadzenie spraw związanych z czasowymi odstępstwami od obowiązującej organizacji ruchu, w celu umożliwienia funkcjonowania zaopatrzenia mieszkańców.
36. Przeprowadzenie kontroli oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
37. Przygotowanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i naliczanie opłat z tego tytułu.
38. Współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

 

 

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 
 

Liczba odwiedzin : 1929
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Sielecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Głodek Karolina
Czas wytworzenia: 2006-05-12 07:04:36
Czas publikacji: 2019-01-02 13:48:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak