Wydział Organizacyjny 

 
 

ul. Żwirki i Wigury 1A
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój nr 2
tel.: 61 44 52 506, 507
e-mail:
br(a*)pgw.pl
 
Kierownik: Maria Nolka

Pracownicy: Marzena Rabiega, Krystyna Ginter, Agnieszka Wysiadła, Katarzyna Wawrzyniak, Weronika Justkowiak, Paulina Moskaluk


Zapewnia obsługę mieszkańca i prowadzenie sekretariatu, w tym organizację przyjmowania obywateli w sprawie petycji, skarg i wniosków oraz administracyjną obsługę Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. Prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańca, a w szczególności:
1) obsługa kancelaryjna Starostwa,
2) udzielanie informacji ogólnej klientom oraz informacji o sposobie, trybie załatwiania
i opłatach dla konkretnej sprawy,
3) obsługa łączności telefonicznej i teleinformacyjnej,
4) obsługa elektronicznej skrzynki podawczej,
5) obsługa punktu potwierdzającego profil zaufany.
2. Prowadzenie Sekretariatu, a w szczególności:
1) Prowadzenie sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Członka Zarządu,
2) Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą, Wicestarostą i Członkiem Zarządu,
3) prowadzenie książki kontroli,
4) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych.
3. Opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji.
4. Prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty i Zarządu Powiatu.
5. Prowadzenie zbioru porozumień zawartych z innymi jednostkami.
6. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz przyjmowania i załatwiania
skarg, wniosków.
7. Prowadzenie spraw w zakresie skarg i wniosków wpływających do Starostwa Powiatowego.
8. Prowadzenie spraw związanych z petycjami wpływającymi do Starostwa Powiatowego, zgodnie z przepisami ustawy o petycjach.
9. Zbieranie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej Komisji oraz Zarządu.
10. Wykonywanie administracyjnej obsługi obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady, w tym protokołowanie posiedzeń.
11. Prowadzenie rejestrów:
1) uchwał Rady Powiatu i aktów normatywnych Zarządu Powiatu,
2) wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu,
3) wniosków i interpelacji radnych.
12. Przekazywanie do realizacji kopii uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym wydziałom, jednostkom i innym podmiotom.
13. Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Powiatu.
14. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązku radnego.
15. Obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu.
15. Przekazywanie materiałów Zarządu Powiatu i Rady Powiatu do opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
16. Prowadzenie ewidencji przyznanych wyróżnień honorowych – medali „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”.
17. Planowanie wydatków Rady Powiatu do projektu budżetu Powiatu.
18. Udostępnianie dokumentów z zakresu działania Rady i komisji Rady oraz Zarządu,
z zachowaniem zasad określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa.
19. Przekazywanie do Wydziału Finansów danych dotyczących naliczania diet radnych,
w szczególności wykazu nieobecności radnych na sesji, posiedzeniach Zarządu i komisji Rady.
20. Gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat.

 

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 

Liczba odwiedzin : 896
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Głodek Karolina
Czas wytworzenia: 2005-05-24 12:28:07
Czas publikacji: 2019-03-11 13:00:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak