Wydział Finansów 

 
 

ul. Żwirki i Wigury 1
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 15
tel.: 61 44 52 520, 521
e-mail:
finanse(a*)pgw.pl

Główny Księgowy: Jolanta Morkowska

Pracownicy: Wiktoria Ciesielska, Danuta Horodko - Kałek, Marta Waligóra, Katarzyna Kowalska, Magdalena Nijaka, Aleksandra Adamek,

Jolanta Sawarzyńska


Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo - księgową Starostwa oraz szkół i placówek oświatowych, a także organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1.    Opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu.
2.    Współpraca z dyrektorami szkół i placówek oświatowych przy opracowywaniu projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków w zakresie oświaty i wychowania dla obsługiwanych szkół i placówek oświatowych.
3.    Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek budżetowych powiatu.
4.    Windykacja należności budżetowych Starostwa, szkół i placówek oświatowych oraz  Skarbu Państwa.
5.    Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
6.    Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
7.    Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Starostwa.
8.    Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych szkół i placówek oświatowych.
9.    Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
10.    Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
11.    Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa.
12.    Przygotowywanie i wypłata wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych.
13.    Prowadzenie rachunkowości urzędu Starostwa Powiatowego, funduszu świadczeń socjalnych oraz sum depozytowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.    Prowadzenie rachunkowości szkół i placówek oświatowych, funduszu świadczeń socjalnych oraz sum depozytowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15.    Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego pracowników Starostwa, szkół, placówek oświatowych i osób zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia, a także członków ich rodzin.
16.    Naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń  oraz sporządzanie związanych z tym deklaracji.
17.    Rozliczanie pracowników z sum pobranych do rozliczenia.
18.    Sporządzanie list diet radnych i ryczałtów dla członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
19.    Sporządzanie informacji podatkowych /PIT/.
20.    Wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń.
21.    Fakturowanie sprzedaży i wystawianie not księgowych.
22.    Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług.
23.    Rozliczanie podatku VAT i sporządzanie deklaracji.
24.    Sporządzanie przelewów oraz terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań Starostwa i Powiatu.
25.    Sporządzanie przelewów oraz terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań szkół i placówek oświatowych.
26.    Dokonywanie wypłat gotówkowych w przypadku należności przysługujących z tytułu podróży służbowych, zakupów gotówkowych, diet, ryczałtów itp.
27.    Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania.
28.    Współdziałanie z bankami i organizacjami skarbowymi.
29.    Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
30.    Przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
31.    Przyjmowanie, sprawdzanie i sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i staży.
32.    Przyjmowanie, sprawdzanie i sporządzanie zestawień zbiorczych bilansów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i staży.

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 

Liczba odwiedzin : 869
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-05-24 12:35:25
Czas publikacji: 2019-03-11 13:02:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak