Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

 
 

ul. Żwirki i Wigury 1A
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 20
tel.: 61 44 52 530, 531
e-mail:
gn(a*)pgw.pl

p. o. Naczelnika: Maria Kowalska

Pracownicy: Ilona Kasperek - Lacherska, Katarzyna Rabiega - Łakoma, Karolina Wajs 


Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

I.    W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:
1.    Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu  Państwa.
2.    Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa.
3.    Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży, oddawania
w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, wydzierżawiania oraz nabywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu w zakresie:
1)    sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej,
2)    udzielania bonifikaty,
3)    sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu,
4)    nabywania nieruchomości.
4.    Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
5.    Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
6.    Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonanych z urzędu.
7.    Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego oraz dotyczącego zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
8.    Przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.
9.    Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydawaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel i użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.
10.    Przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia znacznej szkody.
11.    Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz rozliczeniach z tytułu zwrotu
i terminach zwrotu.
12.    Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa oraz wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności.
13.    Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych.
14.    Zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku
z wojną rozpoczętą 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących
w skład obecnego obszaru państwa.
15.    Przygotowywanie na wniosek  użytkownika wieczystego decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
16.    Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej.
17.    Przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej
w zarządzie organów wojskowych uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
18.    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji
o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.
19.    Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości odszkodowań:
1)    za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
2)    za nieruchomości wywłaszczone,
3)    za udostępnienie nieruchomości,
4)    za szkody w związku z wykonaniem czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów.

II.    W zakresie gospodarki nieruchomościami rolnymi:

1.    Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
2.    Przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki.
3.    Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości.
4.    Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, oddawaniem w nieodpłatne lub odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony lub użytkowanie wieczyste gruntów stowarzyszeniom ogrodowym z przeznaczeniem na zakładanie i prowadzenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
5.    Prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
6.    Występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.
7.    Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami oraz budynków osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę.
8.    Przeprowadzenie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
9.    Ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.
10.    Ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
11.    Prowadzenie spraw z zakresu przygotowania dokumentacji niezbędnej do regulacji spraw majątkowych kościołów i wyznań.

III.    W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
1.    Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji.
2.    Przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchnicznej warstwy gleby oraz jej wykorzystania.
3.    Prowadzenia spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntu zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją.
4.    Przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości gruntów obowiązku ich rekultywacji.
5.    Przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.
6.    Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie.
7.    Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie.
8.    Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
9.    Przygotowywanie decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania.
10.    Uzgadnianie projektów decyzji w sprawie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z ustawą o planowaniu  zagospodarowaniu przestrzennym.

IV.    W zakresie scalania i wymiany gruntów:

1.    Prowadzenie spraw dotyczących scalania gruntów lub odmowa ich przeprowadzenia.
2.    Prowadzenie spraw dotyczących wymiany gruntów lub odmowa ich przeprowadzenia.
3.    Przygotowanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego oraz zawiadomienie o tym wszczęciu.
4.    Przyjmowanie i wypłacanie dopłat uczestnikom scalania w przypadku wydzielania im gruntów innej wartości niż posiadali przed scalaniem.
5.    Zwoływanie zebrania uczestników postępowania dla wyboru rady uczestników scalenia,
a w przypadku nie wybrania rady w określonym terminie – powoływanie tej rady z urzędu.
6.    Przygotowanie upoważnienia geodety do przeprowadzenia szacunków gruntów oraz opracowywanie projektu scalenia i ewentualnie dodatkowych rzeczoznawców do tej komisji.
7.    Rozpatrywanie zastrzeżeń do ustalonych zasad szacunku gruntów i wydawanie ewentualnego postanowienia o obowiązku stosowania zasad oszacowania.
8.    Rozpatrywanie zastrzeżeń do dokonanego szacunku.
9.    Zwoływanie zebrań uczestników scalania w sprawie podjęcia uchwały, co do zgody na dokonany szacunek gruntów.
10.    Rozpatrywanie zastrzeżeń i wydawanie postanowień o akceptacji szacunków gruntów
w przypadku nie podjęcia uchwały.
11.    Przygotowanie decyzji o wydzielaniu gruntów członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej, występującymi z niej po przeprowadzeniu scalania.
12.    Zawiadomienie Wydziału Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego oraz wydawanie zgody na dokonywanie zmian w stanie własności nieruchomości w trakcie trwania scalenia lub wymiany.
13.    Rozpatrywanie zastrzeżeń do projektów scalenia gruntów lub wymiany gruntów.
14.    Wydawania decyzji o zatwierdzaniu projektu scalania lub wymiany gruntów.
15.    Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów.
16.    Zawiadomienie uczestników scalenia o terminach zebrań, wyłożeniu do publicznego wglądu wyników oszacowania, o terminie okazania projektu scalania gruntów.

 

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 

Liczba odwiedzin : 1300
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-06-24 07:13:27
Czas publikacji: 2017-05-31 11:18:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak