Geodeta Powiatowy 

 
 

ul. Żwirki i Wigury 1A
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój nr 4
tel.: 61 44 52 538
e-mail:
podgik(a*)pgw.pl

p. o. Geodety: Krzysztof Gruch


Zajmuje się wykonywaniem w imieniu Starosty zadań określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Do podstawowych zadań Geodety należy:

1.    Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
2.    Nadzór nad uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
3.    Zakładanie osnów szczegółowych.
4.    Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.
5.    Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
6.    Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
7.    Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji  o terenie.
8.    Przeprowadzanie kontroli:
1)    pod względem zgodności wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
2)    w zakresie wypełniania obowiązku:
a)    zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów
i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b)    uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie
w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych
i teledetekcyjnych, stanowiący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
3)    w zakresie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 

Liczba odwiedzin : 1236
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-06-24 07:18:22
Czas publikacji: 2017-05-31 11:19:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak