Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 

 
 

Przedmiotem   działalności  Wydziału  Geodezji, Kartografii  i Katastru  Nieruchomości  jest wykonywanie   zadań   państwowej   służby   geodezyjnej i  kartograficznej   należących  do kompetencji samorządu powiatowego.

Naczelnik Wydziału: Krzysztof Gruch, tel. 61 44 52 518.


ul. Żwirki i Wigury 1A
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój nr 5, 6
e-mail: podgik(a*)pgw.pl 

Ewidencja Gruntów - tel. 61 44 52 538, 61 44 52 539

GEO-INFO - tel. 61 44 52 567

Zasób geodezyjny - tel. 61 44 52 511

Strona Systemów Informacji Przestrzennej (e-usługi) - GI Portal

 

Pracownicy: Krzysztof Nowak, Lubomira Andrys, Anna Chwalisz, Katarzyna Kowalka, Małgorzata Wilczek, Roman Przygocki, Aleksandra Kaźmierczak, Monika Ziółkowska, Monika Przymuszała.

 

Do podstawowych zadań wydziału należą:

 

1.    W zakresie geodezji i kartografii:
1)    zarządzanie nieruchomościami pod znakami geodezyjnymi,
2)    zapewnienie założenia i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
3)    zapewnienie gminom, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
4)    wprowadzanie zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
5)    uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac  geodezyjnych i kartograficznych oraz innych dokumentów  wydawanych odpłatnie,
6)    udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych
do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia,
7)    ujawnianie w ewidencji gruntów i budynków danych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych decyzji ustalających przebieg granic nieruchomości,
8)    sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
9)    przygotowywanie decyzji w sprawie zmian rodzaju użytków gruntowych i klas bonitacyjnych,
10)    zlecanie robót geodezyjnych w zakresie map numerycznych, modernizacji ewidencji gruntów i budynków i innych związanych z realizacja zadań ustawowych,
11)    sporządzanie i  wydawanie  licencji określających zakres uprawnień  licencjobiorcy
do wykorzystywania  udostępnionych materiałów zasobu.
2.    Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
1)    ewidencji gruntów i budynków,
2)    gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
3)    geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4)    rejestru cen i wartości nieruchomości.
3.    Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
4.    Zakładanie osnów szczegółowych.
5.    Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
6.    Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.
7.    Kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a w szczególności:
1)    zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
2)    wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3)    posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w ustawie – Prawo geodezyjne  kartograficzne.


Uzgadnianie Dokumentacji Projektowej:

Pracownik: Doneta Tokarska

ul. Żwirki i Wigury 1A
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 23
tel.: 61 44 52 525
e-mail:dtokarska(a)spgw.pl

1)    przyjmowanie wniosków i badanie ich  kompletności,
2)    koordynowanie  usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowie obszarów  wiejskich lub innych terenach Powiatu Grodziskiego,
3)    wydawanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej na żądanie zainteresowanego uczestnika,
4)    współpraca z jednostkami prowadzącymi branżową ewidencję sieci uzbrojenia terenu.

 

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 

Liczba odwiedzin : 7880
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Bączkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Górna Małgorzata
Czas wytworzenia: 2017-08-24 11:58:28
Czas publikacji: 2019-02-07 13:42:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak