Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

 
 

ul. Żwirki i Wigury 1A
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 22
tel. 61 44 52 533, 534
e-mail:
os(a*)pgw.pl

Naczelnik: Natalia Chorąziak

Pracownicy: Adam Hryniak, Milena Zborowska

Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

I.    Z zakresu ochrony przyrody:
1.    Prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzących ich hodowlę.
2.    Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości będącej własnością gminy.

II.    W zakresie ochrony środowiska:
1.    Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem projektu powiatowego programu ochrony środowiska. Przygotowywanie opinii nt. gminnych programów ochrony środowiska.
2.    Przygotowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska.
3.    Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie.
4.    Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych przechowywanych w dokumentach.
5.    Współpraca z innymi organami administracji i instytucjami w celu prowadzenia państwowego monitoringu ochrony środowiska.
6.    Podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym rejestrze danych o złożonych wnioskach o wydanie decyzji oraz przyjmowanie zgłoszonych uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społecznym.
7.    Prowadzenie spraw związanych z ograniczaniem lub zakazywaniem używania jednostek pływających na zbiornikach powierzchniowych wód stojących.
8.    Przygotowanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie, cofnięcie, ograniczenia wydanych pozwoleń.
9.    Wydawanie pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wodno-prawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie opadów oraz upoważniających prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji.
10.    Przygotowanie decyzji zobowiązujących podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia  przeglądu ekologicznego.
11.    Sprawowanie czynności kontrolnych przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.
12.    Występowanie jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska.
13.    Występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji.
14.    Gromadzenie wyników emisji gazów i pyłów do powietrza.
15.    Przygotowanie decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia pomiarów i ich przedkładania.
16.    Przyjmowanie zgłoszenia instalacji przed rozpoczęciem jej uruchomienia oraz zgłoszenia prowadzenia instalacji.
17.    Przygotowywanie decyzji określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.
18.    Sporządzanie map akustycznych  i programu działań, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu dopuszczalnego.
19.    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
20.    Opiniowanie programu ochrony powietrza przedłożonego przez Marszałka Województwa.
21.    Wykonywanie zadań określonych w planach ochrony powietrza.
22.    Tworzenie programów działań dla obszarów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny.
23.    Przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska oraz decyzji odszkodowanie.
24.    Przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem decyzji o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania w związku z ochroną środowiska oraz decyzji
o odszkodowanie.
25.    Przygotowywanie decyzji nakładającej na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego, a w przypadku braku możliwości realizacji decyzji
o nałożeniu obowiązku uiszczenia kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkody na rzecz budżetu właściwej gminy.
26.    Wydawanie decyzji określających dopuszczalny poziom hałasu.
27.    Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem przedsięwzięć z części budżetu Powiatu przeznaczonej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
28.    Prowadzenie badań jakości gleby lub ziemi.
29.    Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach.
30.    Dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w tym również wykonywanie badań zanieczyszczenia gleby lub ziemi,
31.    Sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

III.    W zakresie gospodarki wodnej:
1.    Ustalanie linii brzegowej dla wód innych niż wody graniczne, śródlądowe drogi wodne.
2.    Przygotowywanie uchwały wprowadzającej obowiązek powszechnego korzystania z wód służące zaspakajaniu potrzeb gospodarstwa domowego lub rolnego z wód powierzchniowych.
3.    Ustanowienie strefy ochrony bezpośredniego ujęcia.
4.    Nakazywanie usunięcia drzewa lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz
w odległości 3 m od stopy wału.
5.    Wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie do stanu poprzedniego wałów lub jego otoczenia w przypadku wykonania robót zagrażających powodzią.
6.    Prowadzenie postępowania wodno-prawnego oraz wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.
7.    Przygotowanie decyzji o cofnięcie, ograniczenie pozwolenia wodno-prawnego bez lub za odszkodowaniem.
8.    Określenie wysokości odszkodowania w przypadku, gdy szkoda powstała jako następstwo pozwolenia wodno-prawnego.
9.    Zatwierdzanie statutu spółki wodnej.
10.    Określanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej w stosunku do osób nie będących członkami spółki a odnoszących korzyści z urządzeń spółki, sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółki wodnej.
11.    Sprawowanie kontroli i nadzoru nad podejmowaniem uchwał przez zarząd spółki.
12.    Rozwiązywanie zarządu spółki wodnej.
13.    Rozwiązywanie spółki wodnej.
14.    Wyznaczanie likwidatora spółki wodnej oraz określenie wynagrodzenia dla likwidatora spółki.
15.    Występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego.

IV.    W zakresie rybactwa śródlądowego:
1.    Przygotowanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych.
2.    Wyrażenie zgody na ustawienie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglugowym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
3.    Rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb.
4.    Wydawanie kart wędkarskich i kart wędkarstwa podwodnego.
5.    Przygotowanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.

V.    W zakresie gospodarowania odpadami:
1.    Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
2.    Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przetwarzania lub zbierania  odpadów.
3.    Wydawanie zezwoleń na transport odpadów.
4.    Prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, lub przetwarzania odpadów.
5.    Wzywanie do usunięcia naruszeń posiadaczy odpadów, którzy naruszają przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem na przetwarzanie lub/i zbieranie odpadów lub działają niezgodnie z wydawanym zezwoleniem. Cofanie bez odszkodowania zezwolenia na przetwarzanie lub/i zbieranie odpadów. 

VI.    W zakresie gospodarki leśnej:
1.    Wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających  ochronnych  w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy występują w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów.
2.    Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnawiania drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.
3.    Przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
4.    Cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
5.    Nakładanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów.
6.    Zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu.
7.    Kontrolowanie wykonywania zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasów i inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
8.    Zezwolenie na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu.
9.    Wykonywanie uproszczonych planów urządzania lasu lub inwentaryzacji lasu
(w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa).
10.    Wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytki rolne.
11.    Wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru.
12.    Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzenia lasu.

VII.    W zakresie przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia:
1.    Przeprowadzanie rocznej waloryzacji ekwiwalentu.
2.    Wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentu w przypadku stwierdzenia, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia.
3.    Podejmowanie decyzji nakazującej zwrot pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi.
4.     Dokonywanie oceny udatności upraw.
5.    Rozpatrywanie wniosków o podwyższenie ekwiwalentu.
6.    Przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu rolnego na leśny.
7.    W przypadku nabycia praw do emerytury lub renty przez jednego z małżonków będącym współwłaścicielem gruntu zmniejszenie ekwiwalentu.

VIII.    W zakresie prawa łowieckiego:
1.    Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców.
2.    Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.
3.    Wyrażanie zgody, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę koniecznej opieki lub leczenia.

IX.    W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
1.    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha
i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 tys. m3.
2.    Wykonywanie zadań organu I instancji administracji geologicznej – przy pomocy geologa powiatowego.
3.    Przygotowanie decyzji zawierającej projekt prac geologicznych i hydrogeologicznych.
4.    Przygotowanie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną i geologiczną.
5.    Uzgodnienie wydobywania kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
6.    Ustalenia zasobów ujęć wód podziemnych w tym ujęć źródeł naturalnych i odwodnień budowlanych, jeżeli udokumentowane zasoby lub przewidywana wydajność nie przekracza 50 m3/ha.
7.    Przyjmowanie zawiadomień osób fizycznych dotyczących wydobywania piasków
i żwirów.

X.    W zakresie rolnictwa:
1. Zasięganie opinii właściwej miejscowo izby rolniczej o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.
2. Prowadzenie spraw o wydanie  zaświadczenia o uznaniu nadwyżki inwentarza żywego ponad ilości wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej oraz w art. 829 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego za niezbędną do prowadzenia gospodarstwa.

 

 

  *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 

 

Liczba odwiedzin : 2121
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-05-24 11:07:31
Czas publikacji: 2017-05-31 11:24:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak