Wydział Oświaty, Kultury i Promocji 

 
 

ul. Żwirki i Wigury 1B
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
II piętro, pokój 20, 21
tel.: 61 44 52 560, 562
e-mail:
oswiata(a*)pgw.pl
e-mail: promocja(a)pgw.pl


Naczelnik: Grażyna Sterczak

Pracownicy: Małgorzata Gracz, Anna Supsar, Katarzyna Sielecka


Zajmuje się organizacją szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, opracowywaniem i rozpowszechnianiem materiałów promocyjnych i analitycznych o Powiecie, promowaniem dorobku kulturalno - gospodarczego Powiatu, współpracuje z lokalnymi środkami masowego przekazu, prowadzi działania wspierające lokalną przedsiębiorczość oraz zajmuje się współpracą powiatu z organizacjami pozarządowymi i obsługą Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
I.    W zakresie oświaty:
1.    Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo - wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.
2.    Zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach.
3.    Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
4.    Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
5.    Powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki.
6.    Prowadzenie sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej.
7.    Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki.
8.    Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata.
9.    Opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego.
10.    Przygotowanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu.
11.    Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
12.    Opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną.
13.    Określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych.
14.     Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
15.    Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.
16.    Przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.
17.    Przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego.
18.    Wykonywanie  zadań  związanych  z  obsługą  programów  finansowanych   ze   środków unijnych.
19.    Przygotowanie prac komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego i udział w komisji.
20.    Przygotowywanie aktów mianowania nauczycieli i prowadzenie rejestru aktów mianowania.
21.    Przeprowadzanie procedury umieszczania uczniów z orzeczeniem do nauczania specjalnego w szkołach specjalnych i ośrodkach socjoterapeutycznych w innych powiatach.
22.    Przeprowadzanie procedury umieszczania uczniów na podstawie postanowienia sądu centralnym systemie kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych.

II.    W zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami oraz kultury:
1.    Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
a w szczególności:
1)    Przygotowywanie, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, decyzji
o ustanowieniu i cofnięciu ustanowienia społecznego opiekuna zabytków.
2)    Prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków.
3)    Wydawanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków.
4)    Opracowanie i realizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami.
2.    Prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów.
3.    Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury.
4.    Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego.
5.    Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury.
6.    Załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych.
7.    Ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji.
8.    Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno - prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury.
9.    Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej.
10.    Współdziałanie w organizacji uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

III.    W zakresie promocji, rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1.    Opracowywanie materiałów analitycznych do programów strategicznych dla potrzeb Powiatu.
2.    Współdziałanie z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, w zakresie opracowywania zestawień działań i analiz potrzebnych do bieżących opracowań przygotowywanych przez wydział.
3.    Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych
o Powiecie:
1)    wybór, przygotowywanie graficzne i nadzór nad realizacją zamówień dotyczących materiałów promocyjnych z logo Powiatu,
2)    przygotowywanie treści, dobór i opracowanie materiałów fotograficznych, nadzór nad realizacją publikacji informacyjnych i promocyjnych w prasie
i wydawnictwach.
4.    Opracowywanie i przygotowywanie pod względem tekstowym i graficznym dyplomów, zaproszeń, plakatów, pism okolicznościowych.
5.    Promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu Grodziskiego oraz gmin z obszaru Powiatu Grodziskiego w kraju i za granicą.
6.    Dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych.
7.    Podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości.
8.    Koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną, w tym przygotowywanie i prowadzenie obsługi gości zagranicznych.
9.    Współdziałanie z lokalnymi środkami masowego przekazu.
10.    Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
11.    Współpraca z urzędami, organizacjami, stowarzyszeniami, w tym:
1)    realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego,
2)    koordynacja i obsługa administracyjno – biurowa Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
3)    prowadzenie wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.
12.    Udzielanie informacji na temat możliwości skorzystania z poręczeń kredytowych Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. oraz pożyczek Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
13.    Inicjowanie imprez promocyjnych Powiatu oraz współdziałanie w ich realizacji:
1)    opracowywanie koncepcji, przygotowywanie zaproszeń i dyplomów, zakup nagród,
2)    obsługa medialna.
1.    Administrowanie stroną  internetową Powiatu www.pgw.pl oraz Biuletynem Informacji Publicznej www.bip.pgw.pl:
1)    przygotowywanie materiału tekstowego,
2)    dobór i opracowanie materiału fotograficznego,
3)    zamieszczanie ogłoszeń i informacji innych wydziałów,
4)    aktualizacja informacji,
5)    zapewnienie dostępu do informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.
2.    Redagowanie, przygotowywanie oraz rozprowadzanie na  terenie Powiatu Grodziskiego bezpłatnego biuletynu „Informator Powiatowy”. Publikowane artykuły podpisywane są przez autorów z imienia i nazwiska. Autorzy publikacji ponoszą odpowiedzialność za ich treść.

 

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 

Liczba odwiedzin : 1613
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Anna Supsar
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Frąckowiak-Wołyńska
Czas wytworzenia: 2007-02-07 09:34:39
Czas publikacji: 2018-03-22 13:05:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak