Wydział Architektury i Budownictwa 

 
 

ul. Żwirki i Wigury 1A
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 19
tel.: 61 44 52 528
e-mail:
ab(a*)pgw.pl
            
p. o. Naczelnika: Wojciech Miller

Pracownicy: Tomasz Gulik, Dominika Pięta, Krzysztof Bendowski


Zapewnia obsługę w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, przyjmowania zgłoszeń robót budowlanych nie podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania zaświadczeń.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1.    Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-budowlanego
w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska.
2.    Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego
w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach.
3.    Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
1)    zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2)    właściwego wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
4.    Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji.
5.    Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów  techniczno – budowlanych.
6.    Przygotowanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
7.    Przygotowywanie decyzji pozwoleń na budowę oraz rozbiórkę obiektu budowlanego.
8.    Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę .
9.    Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
10.    Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórkach nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
11.    Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy, wykonywania robót oraz zmiany sposobu użytkowania i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
12.    Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
13.    Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym oraz zatwierdzanie projektu budowlanego.
14.    Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uchylenie i zmiana pozwolenia na budowę.
15.    Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
16.    Przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
17.    Rejestrowanie dzienników budowy.
18.    Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.
19.    Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
20.    Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych
w zakresie:
1)    linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
2)    przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego,
3)    a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
21.    Prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu działania Wydziału.
22.    Przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów.
23.    Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju.
24.    Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji związanej z opiniowaniem
i uzgadnianiem projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa.
25.    Potwierdzenie spełniania wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
26.    Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
27.    Poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.
28.    Wydawanie postanowień dotyczących uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych.
29.    Współpraca z organem nadzoru budowlanego w świetle zapisów ustawy “Prawo budowlane”.
30.    Przekazywanie informacji o wydanych pozwoleniach organom podatkowym.
31.    Wydawanie opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
32.    Przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Powiatu, w oparciu o ustawę z dnia 27.03.2003r.
„o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” decyzji i opinii dotyczących uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących inwestycji celu publicznego na terenie powiatu.
33.    Przygotowywanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych na wniosek właściwego zarządcy drogi.

 

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 

 

Liczba odwiedzin : 4658
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Frąckowiak-Wołyńska
Czas wytworzenia: 2007-02-07 09:52:37
Czas publikacji: 2019-03-11 12:57:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak