Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego 

 
 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 


§ 1
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, zwanego dalej „Starostwem”, oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.
§ 2
Starostwo działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) Statutu Powiatu Grodziskiego,
3) niniejszego Regulaminu.
§ 3
Starostwo jest jednostką budżetową Powiatu Grodziskiego, z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, przy pomocy, której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.
§ 4
Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta Grodziski.
§ 5
Starostwo Powiatowe wykonuje:
1. Określone ustawami:
1) zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,
2) zadania z zakresu administracji rządowej,
3) inne zadania.
2. Zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.
3. Zadania wynikające z uchwały Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1553
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Sielecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Wieczorek Kamilla
Czas wytworzenia: 2005-06-09 10:51:14
Czas publikacji: 2018-12-20 12:36:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak