PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 

 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i działa na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.,
- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
- uchwały z dnia 20 stycznia 1999 r. Nr V/13/99 Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim,
- oraz innych ustaw.
 

Liczba odwiedzin : 348
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Górna
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-10-07 07:26:51
Czas publikacji: 2005-10-07 07:26:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak