Zawiadomienie - Budowa fermy drobiu dla AiH Sp. z o. o. 

 
 

Grodzisk Wielkopolski, 18 sierpnia 2015 r.

AB.6740.112.2015

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 6, pkt 7, i pkt 8 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235  t.j. ze zm.)

 

Starosta Grodziski zawiadamia

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą na działce nr ew. 368, w miejscowości Goździn, gm. Rakoniewice w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla AiH Sp. z o.o., Dębienko, ul. Sikorskiego 25, 62-060 Stęszew

Z dokumentacją sprawy zainteresowane osoby mogą się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, Grodzisk Wielkopolski w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, pokój nr 19.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim - http://www.bip.pgw.pl/. Uwagi i wnioski można wnosić w terminie 21 dni licząc od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, tj. od 19 sierpnia 2015 r. do 08 września 2015 r. włącznie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania przedmiotowej decyzji jest Starosta Grodziski.

Podstawowe dane o wniosku o wydanie ww. pozwolenia są zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczonym na stronie http://www.bip.pgw.pl/.

 

 

 

 

 

 

Informacje pod nr tel. 61 44 52 528.

 

Liczba odwiedzin : 980
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Bączkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariusz Bączkiewicz
Czas wytworzenia: 2015-08-18 12:14:33
Czas publikacji: 2015-08-18 12:14:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak