Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Grodziskim 

 

 

 

Uwaga! Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od 1 lutego ruszają na terenie powiatu grodziskiego punkty, które taką pomoc będą świadczyły dla osób fizycznych, określonych w art. 4 ww. ustawy.

Zgodnie z tym artykułem, bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:


1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży.

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7) ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.


Każda udzielona forma nieodpłatnej pomocy prawnej jest odnotowywana przez radcę lub adwokata w specjalnej karcie.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO:

Starosta Grodziski uprzejmie informuje, że od 2.01.2018 r. na terenie Powiatu działają następujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) I punkt - w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. ul. Żwirki i Wigury 1, prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie

„Bezpieczny Dom” w siedzibą w Kielcach, codziennie (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy), od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Poniedziałek 9.00 – 13.00 (4 godziny)

Wtorek 9.00 – 13.00 (4 godziny)

Środa 14.00 – 18.00 (4 godziny)

Czwartek 14.00 – 18.00 (4 godziny)

Piątek 9.00 – 13.00 (4 godziny)

2) II punkt – w następujących lokalizacjach, dniach (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy) i godzinach:

a) poniedziałek - Urząd Gminy w Kamieńcu, przy ul. 1000 – lecia PP 25 w godzinach 12.00 – 16.00 ( 4 godziny)

b) wtorek - Biblioteka Publiczna w Granowie, przy ul. Stawowa - Pałac 1, w godzinach 15.30 – 19.30 (4 godziny)

c) środa - Hala Widowiskowo – Sportowa w Rakoniewicach ul. Nowotomyska 3, w godzinach 15.30 – 19.30 (4 godziny)

d) czwartek - Centrum Kultury w Wielichowie, przy ul. Pocztowej 16, w godzinach 14.00 – 18.00 (4 godziny)

e) piątek - Hala Widowiskowo – Sportowa w Rakoniewicach ul. Nowotomyska 3, w godzinach 14.00 – 18.00 (4 godziny)

 

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” - informacja na temat funkcjonowania punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego przez Stowarzyszenie na terenie Powiatu Grodziskiego.


USTAWA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 UCHWAŁA NR 495/2017 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 20 listopada 2017 r.
 
 


Liczba odwiedzin : 3063
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Anna Supsar
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariusz Bączkiewicz
Czas wytworzenia: 2016-04-01 09:51:56
Czas publikacji: 2018-04-17 10:47:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak