KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

 

 

Wysyłając pismo/Składając wniosek do powiatowego rzecznika konsumentów, przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres email). Będziemy je przetwarzać w celu ochrony konsumentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Nie przekazujemy Twoich danych organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Twoje dane mogą zostać przekazane do innych organów administracji np. UOKiK, prokuratury i wykorzystane w postępowaniach administracyjnych bądź sądowych. Okres przechowywania danych osobowych w przypadku każdej instytucji reguluje odpowiednia instrukcja kancelaryjna ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 217). Masz prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na podstawie danych osobowych nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym nie stosujemy profilowania. Administratorem danych osobowych zawartych w piśmie przesłanym  =na adres rzecznika jest Starosta Grodziski. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 61 44 52 500, adres e-mail: iod(a)*pgw.pl
(*W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”)

 

 

 

Liczba odwiedzin : 233
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Anna Supsar
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Rabiega - Łakoma
Czas wytworzenia: 2018-06-08 07:13:04
Czas publikacji: 2018-06-08 07:13:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak